POLITICA DE PRIVACIDADE

RESPONSABLE DO TRATAMENTO

Titular: ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION FOR SOCIETY da UNIVERSIDADE DE VIGO (en adiante, ECOBAS)
Domicilio social: Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais - Campus de Vigo, 36310, Vigo, España
CIF: Q-8650002 B
Teléfono: 986 81 87 41
E-mail: ecobas@uvigo.es

CATEGORIA DE DATOS E FINALIDADE DO TRATAMENTO

ECOBAS trata as seguintes categorías de datos:

ECOBAS trata as categorías de datos anteriormente mencionadas coas seguintes finalidades:

Datos recadados a través do formulario de “Contacto”

Datos recadados a través do formulario de “Investigación”

Datos recadados a través do formulario de “Subscríbete ós boletíns”

Datos recadados a través do formulario “Solicitar un servizo”

Datos recadados a través do formulario da sección “Colaborar con ECOBAS”

Os datos persoais solicitados son obrigatorios, de tal forma que a negativa para fornecelos suporá a imposibilidade de levar a cabo a prestación dos servizos contratados.

O usuario garante que os datos achegados son verdadeiros, exactos, completos e actualizados, sendo responsable de calquera dano ou prexuízo, directo ou indirecto, que puidese ocasionarse como consecuencia do incumprimento de tal obriga. No caso de que o usuario facilite datos de terceiros, manifesta contar co consentimento dos mesmos e comprométese a trasladarlle a información contida nesta cláusula, eximindo a ECOBAS de calquera responsabilidade neste sentido.

DURACIÓN

ECOBAS conservará os datos persoais dos usuarios unicamente durante o tempo necesario para a realización das finalidades para as que foron recollidos, mentres non revogue os consentimentos outorgados. Posteriormente, en caso de ser necesario, manterá a información bloqueada os prazos legalmente establecidos.

No caso concreto dos Currículos e datos persoais recibidos a través do formulario correspondente, en caso de non ser seleccionados, estes gardaranse por un período non superior a 24 meses.

MEDIDAS DE SEGURIDADE

ECOBAS adoptou todas as medidas legalmente requiridas para a protección de datos persoais. Así mesmo, implantou todos os dispositivos técnicos ao seu alcance para evitar a perda, o mal uso, a alteración, o acceso ou o roubo dos datos persoais facilitados polos usuarios da Web.

LEXITIMACION PARA O TRATAMENTO DOS SEUS DATOS

A lexitimación por parte de ECOBAS para levar a cabo o tratamento dos datos dos usuarios é a propia da relación con nos.

DESTINATARIOS DOS SEUS DATOS

Informámoslle que os seus datos non serán cedidos a ninguén.

DEREITOS DOS USUARIOS

Pode enviarnos un escrito a ECOBAS, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais - Campus de Vigo, 36310, Vigo, España, ou a través da dirección de correo electrónico ecobas@uvigo.es, solicitando, en calquera momento e de maneira gratuíta, achegando unha fotocopia dun documento identificativo válido, os seguintes dereitos:

 SUSCRÍBETE A ECOBAS